style { ul.a { list-style-type: circle; } }
 
 
Disclaimer - Wie zijn we - Sitemap - Contactinfo - FAQ - Algemene Voorwaarden 
     Nederlands 
 

 
Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 
Wachtwoord vergeten?
Klik hier

Heeft u vragen?

kijk hier op onze
veel gestelde vragen
of
email ons:


Vraag naar een offerte
 
U kunt ons bellen:
Vast: 074 - 34 90 555

  of

Mail ons voor het maken van een offerteU kunt ons mailen voor het maken van een offerte:
 
Mocht de telefoon niet opgenomen worden in drukke perioden van het jaar, mail ons dan even. U ontvangt binnen 24 uur antwoord van ons.
 

Algemene Voorwaarden eBikeOnline
 

Artikel 1: Algemeen

a) Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen eBikeOnline, hierna te noemen: Gebruiker en de Koper, hierna te noemen Wederpartij, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b) Algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Gebruiker. Dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities

a) In deze handelsvoorwaarden wordt onder Wederpartij, de Wederpartij verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Gebruiker opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

a) Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

b) De prijzen van alle producten van Gebruiker zijn weergegeven in Euro’s inclusief 19 procent omzetbelasting (BTW) en exclusief porto-, verzend- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.

c) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

d) Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering

a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek

a) De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Gebruiker daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de goederen te hebben aanvaard.

b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gebruiker de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

c) Wederpartij dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van Wederpartij en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

a) Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

c) Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d) De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

e) Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Gebruiker verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Gebruiker.

f) Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade aan door de Wederpartij geleverde goederen. Goederen van de Wederpartij worden op eigen risico in bewaring gegeven aan Gebruiker ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

g) Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

a) Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

b) Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid a. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

c) De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

d) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

e) De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

f) Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garantie

8.1   eBikeOnline is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van het product. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, eBikeOnline in kennis te stellen. Klant komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen. Klant  dient eBikeOnline altijd in staat te stellen de garantie uit te laten voeren op een door eBikeOnline te kiezen wijze als klant een beroep doet op garantie.

8.2   eBikeOnline is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen,
tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. eBikeOnline aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3   Indien eBikeOnline om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die
vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Transportkosten door eBikeOnline vallen in geen geval onder garantie en vergoedingen van transportkosten door eBikeOnline aan klant is uitgesloten.

8.4   De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de eBikeOnline tegen iedere aanspraak van
derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de eBikeOnline strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de klant;
b. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de eBikeOnline gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.

8.5 
a)
eBikeOnline verstrekt een garantie van één jaar, (12 maanden), vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
b) Garantie zoals genoemd in 8.5 sub a is exclusief arbeidsuren.

8.6   De garantie vervalt indien:
- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat eBikeOnline hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien het geleverde naar het oordeel van eBikeOnline onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
- defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- bij water f vochtschade

8.7   Op demonstratiemodellen of producten, die deels uit gebruikte onderdelen en deels uit nieuwe onderdelen bestaan,  kan een beperkte garantie van toepassing zijn.

8.8   Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is
uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening
van de klant. eBikeOnline streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven
van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

8.9   Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de
hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan
kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de klant deze
onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan
vervalt het eigendom van het product aan eBikeOnline.

8.10   De elektrische fietsen of ombouwsets van eBike Online vallen onder de wet voor  elektrische fietsen. Dit betekent dat de eigenaar/bestuurder  volgens de wet alleen met een 250watt motor die ondersteuning biedt tot 25km per uur op de openbare weg mag. Rijdt de bestuurder/eigenaar  met een snelheid hoger ingesteld dan 25km/uur  of rijdt u met een zwaardere motor op de openbare weg dan is de bestuurder in overtreding van de wet. Voor het overtreden van de wet  is de bestuurder aansprakelijk. Dit kan betekenen dat de bestuurder niet verzekerd is. Dit is op eigen verantwoording. eBikeOnline is hiervoor niet aansprakelijk

8.11  De verplichtingen van eBikeOnline uit hoofde van de garantie als gegeven en 8.5 sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn. De werkzaamheden en eventuele transportkosten vallen hier niet onder.

8.12 Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.

8.13  eBikeOnline heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.14  De klant is verplicht op verzoek van eBikeOnline de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door eBikeOnline aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

8.15  Garantie is niet overdraagbaar.
 
8.16  Het herroepingsrecht geldt niet in de gevallen er sprake is van project-/maatwerk of bij gepersonialiseerde producten of bij producten, die speciaal voor een klant besteld zijn.

8.17  Garantie op de conversiekit (aandrijflijn) als genoemd in 8.5 sub a) geldt alleen als alle onderdelen van de conversieset door eBikeOnline geleverd en gemonteerd zijn.

8.18  De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met eBikeOnline is overeengekomen is.

Artikel 9: Betaling en Incassokosten

a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

b) Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c) Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te verdelen over het totaal uitstaande bedrag, in de eerste plaats in mindering te brengen de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom in volgorde van vervaldatum en de lopende rente.

d) De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Overmacht

a) Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

c) Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

d) Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Verjaringstermijn

a) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

b) Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12: Risico-overgang

a) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13: Vrijwaring

a) De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

b) Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

a) Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Vindplaats en wijziging voorwaarden

a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

b) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

c) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

   
   
KlantenserviceProducteneBikeOnline
   
ContactformulierBakfiets ombouwset 3 wielerWie zijn we
FAQgebruikte elektrische fietsenvacatures
Contactinfopedelec-ebikeDisclaimer
WebshopAlgemene voorwaarden
sparta_ion_aanbiedingHoofdpagina bakfietsen
bakfietsHome
EBO Elektrische fietsV-fiets alternatief
aanbiedingenpers
ServicePrivacy
Elektrische bakfietsen 6 persoons gastouder
Bakfiets ombouwset 2 wiel
 
 
Produktgroepen
 
Fietsombouwsets
(elektrisch)
Fietsonderdelen
(elektrisch)
Fietsaccu's
Fietsen
(elektrisch)
Bakfietsen
(driewiel)
Fietsonderdelen
Bakfietsen
(tweewielers)
Bakfiets accessoires
 
Powered by BlueSite Manager 4.5    -   Developed by BlueSine Webapplicaties b.v.